Все по-голяма популярност набира темата за производство на т.нар. зелена електрическа енергия, или това е производството на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Най-предпочитаното от инвеститорите и най-достъпно за момента е производството от фотоелектрически централи /ФЕЦ/ използващи слънчевата енергия. Като тук има възможност за изграждане на различни по мощност централи. Голяма популярност добиха централи с мощност до 30 кВтч заради редица законови облекчения. Разбира се можете да направите и много по големи мощности стига да разполагате с подходящ парцел и налични финанси. В настоящата статия няма да се спираме върху технически характеристики, процедури и етапи по изграждане на една такава централа, а ще засегнем по-скоро икономическата страна на нещата и това какви задължения от към счетоводство и данъци ще имате, ако вече сте собственик на изградена такава, или тепърва планирате да се възползвате от тази инвестиционна възможност. Като тук няма да разглеждаме централи изградени изцяло за лично потребление, а такива, които смятат да продават произведената от тях енергия, на свободният пазар или по сключени договори на преференциални цени. Много хора ни се обаждат с редица повтарящи се въпроси, за това ще се опитаме да систематизираме тези, от които най-много се вълнуват бъдещите инвеститори.

Дали да регистрирам фирма, с която да изградя ФЕЦ или да го направя като физическо лице?

Много по-изгодно за вас ще бъде да регистрирате предварително една фирма, с която да изградите централата, или да използвате вече съществуваща ваша такава. Не само това, но е и най-изгодно предварително да регистрирате фирмата си по ДДС, за да може да се възползвате максимално от всички законови възможности за това инвестицията ви да бъде по рентабилна. Като цяло винаги, когато смятате да се занимавате сериозно с даден вид бизнес е по-добре да го правите посредством фирма, а не като физическо лице. В този конкретен случай ще изброим няколко основни преимущества:

 • Изграждането на ФЕЦ е свързано с не-малка първоначална инвестиция. Ако изграждате с фирма, която е ДДС регистрирана, ще можете да си възстановите 20% ДДС на направените и платени разходи, във връзка с нейното строителство.
 • Всички направени разходи по изграждането формират себестойността на централата. Тя представлява вече фирмен актив, който вие заприхождавате и върху който започвате да начислявате амортизации. Ежемесечните амортизации, които се начисляват на така изградената централа, след нейното въвеждане в експлоатация, са фирмени данъчно признати разходи, които намалят бъдещите ви печалби и по този начин ще плащате и по-малко корпоративен данък.
 • Цените, по които се заплаща произведената ел. енергия се формират по цени без ДДС, което означава, че няма как да изгубите при последващите продажби от това, че сте регистрирани по ДДС
 • Когато започне дейността ви по производство на енергия, можете да включвате и всички съпътстващи разходи, които така или иначе плащате. Това отново ще доведе до намаляне на данъците. Като пример може да посочим основни разходи като: СОТ, видеонаблюдение, поддръжка и други.
 • Освен, че и бъдещите ви разходи ще водят до намаляване на данъците, ако имате ДДС регистрация отново ще можете да си връщате и 20% платено ДДС по тях.
 • Каго собственик на фирма можете да се осигурявате като сомоосигуряващо се лице и да плащате осигуровки на база минималният осигурителен доход без значение от размера на месечните ви приходи. Ако извършвате дейността като физическо лице, ще имате за задължение за довнасяне на осигуровки и тяхното изравняване до размера на реализираните приходи, което със сигурност не е изгодно за вас.

Препоръчваме регистрацията на фирмата да направите преди закупуването на парцела, върху който ще изграждате централата. Така всички разходи по нотариалното превърляне ще са отново за сметка на фирмата и ще могат да се използват от нея за намаляне на бъдещи данъци.

Какви данъци и осигуровки ще дължа?

Като всяка една фирма ще дължите 10% корпоративен данък в края на годината. Най-общо той се изчислява на база общо реализираните приходи минус общо направените разходи в рамките на календарната годината. Освен това ще имате и 5% данък дивидент за разпределяне на натрупаните печалби на собственика на фирмата, след обаче като той вече си е върнал предварително инвестираните от него средства по изграждането на централата. Както казахме собственика и управител на фирмата има за задължение да се осигурява, като това може да стане като т.нар. самоосигуряващо се лице, което от своя страна е и най-евтиният и изгоден начин това да се случи. Има и някои хипотези, при които не дължите осигуровки, например ако сте собственик на няколко фирми /по закон се осигурявате само в една от тях/ или ако сте осигурен на друго основание на максималният осигурителен праг за страната.

Ще имам ли нужда от счетоводно обслужване и в какво се изразява то?

Дейността на всяка една фирма подлежи на ежемесечна отчетност, производството на електрическа енергия от изградена ФЕЦ не прави разлика в това отношение. Ежемесечно е нужно да се отчитат и подават редица справки, като най-важните от тях са:

 • всички направени приходи и разходи
 • да се следят и подават дневници за покупки, продажби и ДДС декларации.
 • Да се формира и счетоводен и данъчен амортизационен план за да може оптимално да се използва разхода по изграждането на централата
 • Подаване на осигурителни декларации
 • Подаване на отчети в АУЕР и Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет.

Вече редица търговски банки предлагат възможност за финансиране на такива проекти, при което едно от условията е кредитополучателя да бъде юридическо лице. Още една причина да използвате фирма при реализацията на един такъв проект.

Като всяка дейност и производството на електрическа енергия от фотоелектрически централи си има своите специфики, които трябва добре да се познават за да можете да сте винаги изрядни и да извлечете максимума от една такава инвестиция. За повече подробности и консултация с наш специалист можете да се свържете с нас ТУК.