Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги в Стара Загора

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Искате да получавате професионални счетоводни услуги, да нямате проблеми с глоби и проверяващи институции? Нe желаете да наемате счетоводител на пълен работен ден, да плащате осигуровки, да влагате пари в обучения и закупуването на професионален софтуер?

Възползвайте се от абонаментно счетоводно обслужване от Финансово – Счетоводна къща СКОДИ, предлагаща услуги, както на територията на Стара Загора и региона, така и в цялата страна. Ние ще ви помогнем да получите нужното за Вашият бизнес и ще удовлетворим всичките Ви изисквания.

Как работи тази услуга?

Принципът на абонаментното обслужване се състои в предоставянето на необходимите услуги на регулярна основа. Сключвате един път договор и получавате непрекъсната подкрепа – ние от СКОДИ ще предоставим опитни професионалисти, съобразно счетоводните Ви нужди.

Какво включва абонаментно счетоводно обслужване?

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на Вашата фирма, съобразена със стопанската ѝ сфера на дейност, както и с изискванията на съвременната нормативна уредба за счетоводна отчетност.
 • Разработване на индивидуален фирмен сметкоплан.
 • Ежемесечно изготвяне на справки и декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ, VIES, както и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС.
 • Текущо месечно осчетоводяване на наличните първични документи, както и контрол над тях. При необходимост нашите специалисти ще дадат препоръки за тяхното правилно оформяне и попълване.
 • Изготвяне на необходимите платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси, включително и подаването им по електронен път.
 • Изготвяне на необходимите декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изчисляване на текущи данъчни задължения и финансов резултат.
 • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението.
 • Изготвяне на инвентаризационни описи.
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на Вашата фирма по контрагенти.
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет (ГФО), изцяло съобразен с националните и международни счетоводни стандарти.
 • Консултантски услуги по всички въпроси свързани със счетоводното и данъчното законодателство и по-специално по проблемите свързани с оптимизиране на разходите и намаляване на данъчната тежест.
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и всички необходими приложения към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на съответните платежни документи.

Колко ще струва абонаментно обслужване на бизнеса Ви?

 1. Цената на абонаментната услуга във Финансово – Счетоводна къща СКОДИ се определя с оглед обема на работа и броя на обработените документи. В месечната такса ще се отрази наличието или липсата на филиали, брой служители по трудови и граждански договори, продължителност на работния ден и работа на смени, брой касови апарати.
 2. На цената за обслужване ще се отрази и вида на дейността Ви: едноличен търговец или юридическо лице (с българско или чуждестранно участие); специфика на дейността: строителни, търговски фирми, производствени предприятия и фирми занимаващи се с вътрешнотърговски или външнотърговски сделки.
 3. На цената оказва влияние и Вашата система за данъчно облагане, наличието на ДДС или не при операциите, брой банкови сметки и др.
Свържете се с нас →

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Стабилните и безконфликтни отношения със служителите и работния колектив са ключова задача за всеки бизнес. Успешното развитие е възможно само в условията на правна безопасност. Затова ние от СКОДИ сме се постарали да Ви улесним в тази нелека задача.

Правилно изградената система за работа с персонала определя и бъдещето на фирмата. Трудовите отношения е добре да се оформят само от квалифицирани специалисти. Тази сфера на дейност изисква изключителна прецизност и отговорност.

Нашите служители намират оптималните схеми за водене на изрядна документация по въпросите на ТРЗ и персонала, изцяло съобразена с особеностите на фирмата и нейната отраслова специфика.

 • Изготвяне, регистриране и прекратяване в НАП на трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
 • Изготвяне надлежно на всички необходими справки и документи, свързани с възнагражденията на персонала.
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки.
 • Попълване и оформяне на трудови книжки, заверка на осигурителен стаж.
 • Попълване на платежни нареждания към бюджета и контрагенти.
 • Интернет банкиране.
 • Изготвяне на граждански договори.
 • Поддържане на трудови досиета.
 • Изготвяне на договори за управление.
 • Изготвяне на всички видове декларации за получаване на помощи и обезщетения от ДОО.
 • Изготвяне на всички документи свързане с ползването на платен и неплатен годишен отпуск.
 • Изготвяне на удостоверения УП-2, УП-3.
 • Ежемесечно подаване на изискуемата по закон информация към НАП и НОИ.
 • Издаване на сметки за изплатени суми, всички необходими видове служебни бележки и удостоверения за доход.