Skip to main content Skip to search

Еднократни счетоводни услуги

Извън обхвата на абонаментното счетоводно обслужване, ние от Финансово – Счетоводна къща СКОДИ предлагаме и еднократни услуги за физически лица и фирми. Стараем се постоянно да разширяваме обхвата си от услуги, така че да бъдем максимално полезни на всички наши клиенти.

Еднократни счетоводни услуги за физически лица

 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на физически лица
 • Регистрация на свободна професия в регистър Булстат
 • Заявяване и/или получаване на:

  • Удостоверение за наличие и липса на задължения;
  • Удостоверение за местно лице, за целите на данъчното облагане;
  • Удостоверение за получени доходи и платени данъци;
  • Сертификат А1;
  • Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
  • Други справки и удостоверения, издавани от НАП.

 • Регистрация по ДДС на физически лица
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларация на лице, неизвършвало икономическа дейност
 • Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър
 • Изготвяне на трудов договор и/или допълнително споразумение и уведомление до НАП
 • Съставяне на ведомост за заплати, изчисляване на осигуровки, изготвяне на декларации No.1 и No.6 и попълване на платежни нареждания за осигуровки
 • Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП
 • Изготвяне на декларации №1 и №6 за самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред
 • Изготвяне на Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата
 • Изготвяне на длъжностна характеристика
 • Регистрация на администратор на лични данни
 • Издаване на Удостоверения за липса на данъчни задължения
 • Подготовка и подаване декларации по Закона за местни данъци и такси
 • Подаване на Декларации и уведомления по чл.15 от Закона за безопасни условия на труд
 • Регистрация и пререгистрация в Агенция за защита на личните данни
 • Изготвяне на патентна декларация
 • Консултация и съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти

Еднократни счетоводни услуги за фирми

 • Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейност
 • Регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД, АД, КД, КДА
 • Издаване на Актуално състояние
 • Регистрация на промяна на обстоятелство
 • Покупко-продажба на дружествени дялове
 • Изготвяне и подаване на месечна декларация по ДДС на дружество, неизвършвало икономическа дейност
 • Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки
 • Пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан

За подаване и получаване на някои справки и удостоверения е необходимо нотариално заверено пълномощно.

Свържете се с нас →