Skip to main content Skip to search

Финансов одит на фирми

Към днешна дата одиторските услуги са най-ефективния метод за получаване на пълна и точна информация за оценка на финансово-икономическото състояние на фирмата. Под понятието „одит“ се разбира проверка на счетоводната и данъчна отчетност на организацията, както и тяхното съответствие с действащото законодателство.

В рамките на тази услуга се извършва анализ на първичната документация, оценява се ползата от използваната счетоводна система, извършва се оценка на ключовите показатели за ефективност на работата на фирмата.

Предоставяните одиторски услуги от Финансово – Счетоводна къща СКОДИ позволяват да се разработи комплекс от действия, насочени към повишаване на рентабилността и ефективността на развитие на Вашия бизнес.

СКОДИ извършва одит на

 • Финансови отчети изготвени съгласно националните и международните счетоводни стандарти;
 • Консолидирани финансови отчети (годишни и междинни);
 • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции и/или правителствени и неправителствени организации.

В хода на одиторската проверка нашите специалисти не само търсят и поправят грешки, но и анализират дейността на организацията. Определят нейните слаби и силни страни, предлагат най-ефективните методи за решаване на финансови проблеми.

Предимства на ОДИТ от Финансово – Счетоводна къща СКОДИ

 • В нашият екип са включени висококвалифицирани специалисти, добре познаващи счетоводството и особеностите на законодателството.
 • Разчитайки на опита и знанията на нашите служители, ние можем да гарантираме ефективна одиторска проверка.
 • Нашата компания стои зад качеството на извършения одит и гарантира помощ в разработването на методи, насочени към подобряване на финансовите резултати на обслужваната фирма.

Полезна информация за клиента


 1. Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост в съответствие с Международните одиторски стандарти.
 2. При желание от страна на клиента към нашата одиторска услуга се включват препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните му политики.
 3. Междинните проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на нашите одиторски услуги. Всички наши констатации се обсъждат с Ръководството на одитираното предприятие.
 4. Ние гарантираме запазването на пълна конфиденциалност по отношение опазването на фирмените тайни на одитираните дружества.

Кои лица и организации подлежат на финансов одит

I. Предприятия, чиито годишни финансови отчети подлежат на независим финансов одит (освен когато в закон е предвидено друго) от регистриран одитор:

 1. Акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 4. Предприятия за които това изискване е установено със закон;
 5. Всички предприятия, непосочени в т. 1–4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

II. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

 1. Балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
 2. Размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
 3. Обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

III. Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

IV. На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат и годишните финансови отчети на предприятия, които в текущата или в предходната година надвишават показателите на два от следните критерия:

 1. Балансова стойност на активите към 31 декември – 2 млн. лв.;
 2. Нетни приходи от продажби за годината – 4 млн. лв.;
 3. Средна численост на персонала за годината – 50 души.

Независимо от горните критерии, всяко дружество може да одитира своите отчети по желание на Ръководството с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в тях. Одитът се извършва от Цветан Янчев – Регистриран одитор с повече от 25 години практика.

Свържете се с нас →