Когато дадена компания се занимава с внос и износ на стоки и услуги, които са в рамките на Европейския съюз, то има определени норми и документи, с които разбира се, тя трябва да се съобрази. За тази цел е едва ли не абсолютно задължително да имате добър и квалифициран счетоводител, който да е наясно не само със законовите рамки, но и да е достатъчно съвестен и креативен да бъде ваш достоен партньор в един бизнес, разрастващ се извън рамките на родната страна.

Прагове за представяне на финансов отчет

Като първоначална информация е нужно да сте наясно какви са праговете, при които сте задължени да представите отчет. Този статистически отчет се определя всяка година от всяка една от страните, участващи Европейския съюз, като обичайно това се прави в последното тримесечие на годината и важи за цялата календарна година, която следва.

Те трябва да бъдат проверени за всяка страна, в която компанията изнася, тъй като за износа и вноса, праговете са различни. Всяка страна членка определя съответния праг, приложим за следващата календарна година. Този праг се проверява всеки месец, тъй като ако до момента не е прехвърлян, но в течение на годината това се случи, компанията трябва да започне да дава отчет от месеца, в който е прехвърлила този праг.

Това се отнася за компании, които изпращат или получават стоки от страни в Европейския съюз, като тези предприятия или физически лица са регистрирани по ДДС. Съответните национални органи определят и срока, в който трябва да се предоставят тези данни. Отчита се физическото движение на стоки от и към страната членка, дори при разрешение за митническата процедура, се отчитат необработените и обработените стоки, които се движат между страните в Европейския съюз. Представянето на отчети не се изисква за търговия с услуги, които не включват трансгранично движение на стоки.

Какви данни трябва да включват месечните отчети?

Месечните отчети в системата е необходимо да включват следните данни – периода (или съответно месеца, в който се налага да започнете) за отчитане; идентификационния номер по ДДС на компанията; осем цифров продуктов код – КН (комбинирана номенклатура), който ежегодно се публикува в Официален вестник на Европейския съюз; кода на страната от ЕС, където ще се изпращат или получават стоките; количествата на стоките, в нетна маса; стойността на стоките, която да е без ДДС и акцизи; код за характера на трансакцията и мерната единица, която е определена съгласно комбинираната номенклатура.

Текущи документи при търговия със страни в ЕС

Важно условие при търговията със стоки в рамките на ЕС е винаги да разполагате с правилно оформен и пълен комплект документи удостоверяващи сделката. В противен случай бихте имали сериозни проблеми с данъчната администрация. Основните необходими документи са :

  • Данъчна фактура – с правилно попълнени реквизити, дата и описание на стоката, правилно попълнени данни на вашият чуждестранен партньор
  • Международна товарителница /CMR/ – в нея се посочва вида на стоката ,номер и дата на фактурата с която е изпратена стоката, данни за превозвача и транспортното средство и особенно важно е да е подписана и подпечатана от трите страни – Изпращач, Превозвач, Получател
  • Писмено потвърждение за получаването на стоката – ако липсва подпис от получател я на стоката по товарителницата, може да се изиска допълнително писмено потвърждение от вашият партньор

За да се избегне внасянето на ДДС при сделки със страни от ЕС е необходимо предварително да проверите вашият чуждестранен партньор дали има валидна ДДС регистрация в съответната страна т.нар. VAT номер. Това може да направите от тук.