Независим финансов одит се извършва от регистриран одитор, а самите критерии според които съответната фирма трябва да премине през такъв одит са вече различни според това дали трябва да се проверява юридическо лице определено за осъществяване на общественополезна дейност или търговско предприятие.

Кои предприятия подлежат на независим финансов одит?

При определени обстоятелства, фирмата може сама да пожелае да премине през независим финансов одит, но има критерии, според които този одит е задължителен, когато в края на годината фирмата е достигнала и преминала определените от закона параметри.

При юридически лица с нестопанска цел определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, ако превишават един от следните критерии:

  • Ако след дата 31 декември на изминалата календарна година, юридическите лица отчетат един милион лева балансова стойност на активите.
  • Ако до тази дата общите финансирания, включително и неусвоени финансирания, са един милион лева.
  • Ако до края на годината, размерът на приходите от нестопанска и стопанска дейност са два милиона лева.

При надвишаване на един от тези критерии, следва задължителен финансов одит.

За търговски предприятия, критериите са следните, като задължителен одит следва при надвишаване на два от показателите:

  • Ако след дата 31 декември на изминалата календарна година, търговските предприятия отчетат милион и половина балансова стойност на активите.
  • Средната численост на персонала за годината е 50 души.
  • Нетните приходи от изминалата година са над два милиона и половина.

Когато предприятието е новообразувано, но се налага независим финансов одит, то стойностите на тези критерии се взимат само за годината на възникване на фирмата.

Как да бъдем сигурни в услугата и трябва ли да отговаря на някакви стандарти?

За да се гарантира професионализма на услугата, то тя е добре да се извършва според Международните одиторски стандарти. Много важен момент, който също трябва да се отчете при подлагане на съответната фирма на одит е оценката на рисковете. Колкото по-висока е тази оценка, т.е. рискът от възникване на някаква неточност при проверка на документацията, независимо дали е в следствие на грешка или измама е по-голям, толкова по-строго приложени трябва да бъдат одиторските процедури.

Все пак по дефиниция финансовия одит на предприятие реално представлява проверка на финансовите отчети на фирмата, и в крайна сметка оторизираните одитори за тази цел предоставят гаранция, че това, което е отчетено, реално съответства на ситуацията. Затова одиторът, който ще извърши тази процедура трябва да подходи с необходимото внимание, отговорност и внимателно направена оценка на рисковете.

*Съществуват и други случаи, при които годишните финансови отчети на определени предприятия подлежат задължително на независим финансов одит от регистриран одитор. По-подробна информация и консултация със специалист може да получите тук. Предприятия, при които има възникнало задължение за финансов одит, но не са го извършили подлежат на глоба.