Всяка година, това е едно от задължителните неща, които трябва да направите след изготвянето на годишните отчети и годишните данъчни декларации и тяхното подаване в Националният статистически институт и НАП. Срока за публикуване на годишните отчети в Търговският регистър е до 30.06, но тази година заради обявяването на извънредното положение срокът е удължен до краят на Септември. Тъй като много от търговците решават сами да подадат отчетите си, от Агенцията по вписванията от тази година са решили да облекчат още повече процедурата. С новоприетите нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия. Отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и пр.). Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по образец от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел. Промените влизат в сила от 14.03.2020г.

За да можете да подадете отчетите си предварително трябва да сте заплатили таксата от 20 лв. по сметката на търговският регистър, за публикуване по електронен път, и също така да имате сканирано копие от платежното. Разбира се трябва да имате и издаден валиден електронен подпис, за да може да се идентифицирате и подпишете заявлението. За ваше улеснение пригответе копието за платената такса заедно с отчета и новата декларация в отделна папка на вашият компютър, за да може по лесно и удобно да ги достъпите и качите в системата, както е описано по-долу.

Подробно ще обясним какви са стъпките по публикуването на отчетите:

 1. Влезте в сайта на Агенция по вписванията от ТУК и след това избирате секция Електронни услуги
 2. Изписвате Булстата на представляваното от вас дружество, избирате формуляр образец Г2 -Заявление за обявяване на годишни финансови отчети и отбелязвате първоначално вписване на заявлението.
 3. Попълвате последователно секциите:
  1. Данни на заявителя – Важното тук е освен основните данни да отбележете, че вие сте търговец/лице, представляващо ЮЛНЦ, а не някое от другите изброени лица.
  2. На Обявяване на актове избирате годишният отчет и го прекачите
  3. В секция Приложения най-добре е да посочите валиден имейл адрес, на който евентуално може да получите указания или отказ ако сте объркали нещо, след което прикачате предварително попълнената Декларация по чл.62а, ал.2 и документът за внесената държавна такса.
  4. В последната секция Преглед можете да прегледате отново подадените от вас данни, като ако някъде системата засича грешка, съответната секция ще е отбелязана в червено.
 4. На последният етап избирате бутона Подпиши, посочвате вашият КЕП, който разбира се предварително сте поставили в компютъра си, въвеждате ПИН кода си и избирате Подписване.

Ако всичко с вашият отчет е наред ще получите Входящ номер на подаденото от вас заявление.

Можете да изгледате подробното ни видео с целият процес по подаване на Годишният отчет през сайта на Агенция по вписванията: