Ще разгледаме две от основните и най-често дискутираните явления, отразяващи случващото се на пазарите и икономиките като цяло, а именно какво представлява Инфлацията и какво Дефлацията.

Ще разгледаме две от основните и най-често дискутираните явления, отразяващи случващото се на пазарите и икономиките като цяло, а именно какво представлява Инфлацията и какво Дефлацията.

Какво представлява Инфлацията?

Най-общо казано инфлацията представлява обезценяване на парите в обръщение и намаляване на тяхната покупателна способност. С 1000 лв. преди 5 г. е можело да си купите повече неща от колкото със същите тези 1000 лв. днес. Ако се замислите ще видите, че наистина е така. Постоянното и цялостно покачване на цените, характерно за растяща инфлация, неминуемо след себе си води до постоянен спад в покупателната способност на парите в обръщение. Много хора, когато чуят думата инфлация, реагират остро и според тях това е най-лошото нещо, което може да се случи, тъй като тя „изяжда“ от техните пари. В действителност това не е съвсем така. Нищо в живота не е само Черно или само Бяло, а зависи от множество съпътстващи фактори. Трябва да си отговорим на един въпрос – Кое най-често води до покачване на инфлацията? Основният фактор е увеличаването на money supply-a или парите в обръщение, което пък от своя страна се случва благодарение на печатането на нови пари, създавани буквално от нищото от правителствата и централните банки. Неминуемо такъв тип изкуствено „наливане“ на пари в обръщение води до тяхното обезценяване. Колкото повече напечатани пари без покритие има в циркулация, толкова по-голяма инфлация можем да бъде очаквана. Другият основен фактор е контролиран също от Централните банки и е свързан с намалянето на лихвените проценти, което от своя страна води до възможност за вземане на по-евтин дълг. Но също така, поради гореизброените фактори, сравнително ниските нива на инфлация са всъщност благоприятни за икономиките защото увеличаването на парите в обръщение води до увеличаване на потреблението и от там съответно до увеличаване на производството. Евтините кредити раздаване от банките са стимул за по-голямо потребление, за повече инвестиции от страна на предприемачи и компании, разширяване на производства и общо взето по този начин икономиката се раздвижва и влизаме в етап на икономически растеж. Приема се, че инфлационни нива от порядъка на 2-3% са по-скоро положителни или полезни за икономиките тъй като по този начин те се движат напред. Именно за това споменахме, че не можем да сложим еднозначно етикет „добър“ или „лош“ на някой от двата процеса. Друг е въпроса какъв точно механизъм се използва за определяне на официалните нива на инфлация. Много често, за нейното определяне, се използват индекси, който не включват всички стоки и услуги, които ежедневно използваме и така се стига до изкуствено занижени нива, които се представят масово в статистическите данни. Лошото е ако нивата на инфлацията започнат прекалено бързо да се покачват и то в граници над горепосочените. Това означава, че парите започват много бързо да се обезценяват и рязко да изпреварват растежа на доходите на населението. Ако тази рязко покачваща се инфлация не бъде овладяна чрез прилагане на дефлационни мерки от страна на правителствата и Централните банки може да се стигне и до т.нар. Хиперинфлация, която се характеризира с изключително ускоряваща се инфлация (обикновено над 50% месечно), която до такава степен обезценява парите в обръщение, че може да се стигне и до крах в икономиката, бизнеса, напълно обезличаване на дадена валута и тотална паника в населението.

Какво е Дефлация?

От своя страна понятието Дефлация има точно противоположен смисъл на Инфлацията. Характеризира се с понижение на общото ниво на цените на стоките и услугите. Общо взето Дефлация настъпва тогава, когато инфлацията спадне под 0%, т.е. тогава говорим за отрицателна инфлация. Въпреки, че това на пръв поглед изглежда като по-добър вариант, всъщност обаче отново зависи от нивата и скоростта, с която това се случва. В икономиката внезапната дефлация е сериозен проблем, тъй като увеличаването стойността на парите може рязко да увеличи реалната стойност на дълга и с това да се усложни значително връщането на взетите кредити, особено когато дефлацията е неочаквана за повечето участници на пазарите. Колкото по-задлъжнели са бизнеса и населението, толкова дефлацията е по-опасна, тъй като изплащането на тези дългове става по-трудно. В най-лошият вариант дефлацията може да утежни рецесиите и да доведе до т.нар. „дефлационна спирала“ кето от своя страна може да бъде пагобно за една икономика. Счита се, че именно дефлационната спирала е довела и до Великата депресия в САЩ през 30-те години на миналият век. Най-общо наблюдаваме драстично нарастване на предлагането спрямо търсенето на пазара, това довежда до намаляне на цените на стоките и услугите, намаляващите цени стимулират потребителите да отлагат своите разходи /свиване на потреблението/, което от своя страна допълнително води до още по-голямо свиване на производството, това в един момент кара бизнеса да започне да съкращава работни места, така доходите на населението допълнително намалят, още повече се свива потреблението, което още повече усложнява положението на бизнеса и така има възможност за влизане в един порочен кръг, при който ако не се вземат незабавно мерки може да доведе до срив в икономиката. Според много анализатори рязката дефлация може да се окаже дори по-опасна от инфлацията поради по-трудното справяне с нея.
Имайте предвид, че дефлационните спирали настъпват след прекомерна задлъжнялост на бизнеса и населението в следствие на раздаването на „евтини“ кредити по време на продължителен инфлационен цикъл или безразборно печатане и изкуствено наливане на пари в обръщение. Впрочем политика която наблюдаваме в последно време от правителството на САЩ като мярка за излизане от пандемичната криза. Буквално трильони долари бяха напечатани и раздадени на населението с цел изкуствено стимулиране на икономическият растеж. В същото време леката дефлация може да окаже оздравителен ефект върху икономиката и да предотврати негативните последици от продължително високите инфлационни нива. Един от дефлационните методи наример е лекото покачване на лихвените нива от страна на централните банки.

В Заключение

От разгледаното до тук става ясно, че и двете явления в икономиката могат да имат както положителен, така и силно отрицателен ефект. Много важна тук е ролята на правителствата и най-вече на Централните банки, които трябва да поемат ролята на регулатор, който да не позволи прекомерното залитане в едната или другата посока. За съжаление това обаче създава и предпоставки за манипулиране на икономеческите цикли от тяхна страна чрез неправилно, ненавременно или дори умишлено предприемане на определени действия. За всички останали участници на в тези процеси, остава нелеката задача да анализират правилно и своевременно индикаторите на пазара, за да може от своя страна да предприемат съответните действия, отговарящи по най-добрият начин на случващото се на него.