Общи положения

 

В края на месец Септември 2018 г. беше обнародвана и приета новата НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г, в която се засяга вече и дейността на всички онези които се занимават с все по-разрастващата се он-лайн търговия. Поредната бюрокращина може би…, но законите са за това за да се спазват. Най-малкото трябва да бъдете сигурни и защитени от евентуални санкции породени от неизпълнението на новите правила и да можете спокойно да развивате дейността си. В наредбата основно са засегнати новите задължения на собствениците на електронни магазини да подават информация към НАП още преди да са започнали дейността си, както и да съхраняват в своята база данни необходимата документация за всяка една сделка, която са извършили. Като изрично се посочва, това се отнася както за тези който използват собствени домейни, така и за търговците, които извършват продажба на стоки или услуги чрез чужда платформа. Те са задължени да пазят цялата си база данни с информация за всяка поръчка и продажба в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК – минимум 5 години. Като при проверка от страна на данъчен орган трябва да могат да предоставят достъп до цялата тази база на съответното проверяващо лице.

 

Кога влиза в сила тази наредба?

 

Началната дата, от която влиза в сила самата наредба е 28 Септември 2018 г. Дава се обаче тримесечен срок, в който от НАП трябва да бъде подготвен електронен вариант за регистрация, достъпен през портала за електронни услуги. Това означава на практика че лицата, които смятат да стартират своята дейност след 28 Декември 2018 г. трябва предварително да подадат електронно заявление по образец към НАП. Тези от вас които упражняват такава дейност от по-рано също не са освободени от задължението за подаване на заявление. В този случай срока, в който това трябва да стане е удължен на 6 месеца или до 28 Март 2019 г.

 

Какво съдържа самото заявление?

 

Съгласно приложение 33 от Наредбата е приет образец на формуляр, който трябва да се попълва от всеки един търговец. Той съдържа следните основни данни:

  1. Наименование на електронния магазин.
  2. Наименование на домейна на електронния магазин.
  3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин.
  4. Информация за платформата /ако се използва външна такава/, чрез която се извършват продажбите.
  5. Информация за собственика на домейна и използваният хостинг.
  6. Начин на поддръжка на електронният магазин
  7. Информация за използваният софтуер и начин на съхраняване на базата с данни

 

Срокове и начин на подаване

 

Информацията се подава по електронен път, през портала за електронни услуги на НАП, посредством КЕП. Възможно е да се подаде както лично от лицето упражняващо дейността така и от негов пълномощник. В случай на промяна на посочените обстоятелства се подава ново заявление в 7-дневен срок от датата на промяната. Ако търговецът преустанови своята дейност също трябва да подаде информация за това в 7-дневен срок от прекратяването.

Ако се нуждаете от съдействие при попълването на електронните формуляри, както и за допълнителни въпроси и разяснения свързани с дейността на лицата извършващи електронна търговия, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/