Според Закона за счетоводството има определени отчетни дейности, които трябва да се извършат пред държавата и компетентните органи, в съответен срок, определен от самия закон. Задължение на счетоводителят е да е наясно с всички необходими документи, които трябва да се подготвят за тази цел, както и да предупреди навреме собственика на фирмата, за да му даде възможност да ги подготви.

Кой подлежи на годишен финансов отчет?

В случая, на годишен финансов отчет, подлежат всички търговци, които според Търговския закон се разглеждат като такива; лица с юридическа цел, които извършват полезна за обществото дейност и са създадени с неикономическа цел, както и всички останали стопански структури, които са стопански предприятия според член 1, алинея 2 от Закона за счетоводството, което включва – търговски представителства, бюджетни предприятия, юридически лица и нетърговци, чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в страната.

Къде се публикува годишния финансов отчет?

Годишните финансови отчети се публикуват в Търговският регистър или в икономически издания. Отчетите трябва да са достъпни поне в минималния срок, определен от закона.

Какви са сроковете за подаване на отчетите?

Срокът за изготвяне на годишен финансов отчет за предходната година е до 31 март и е задължение на всеки търговец, който е такъв по смисъла на Търговския закон. Определени предприятия са длъжни също така до 30 юни да публикуват отчетите в Търговския регистър, а някои в допълнение и в икономически издания или Интернет.

До тази дата, търговците трябва да са публикували своите отчети чрез дадена заявка за вписване и предоставянето им в Търговския регистър. Юридическите лица подават заявка за вписване, заедно с отчетите в Централния регистър на Министерството на правосъдието. Стопанските структури, които задължително подлежат на финансов одит, публикуват годишните си финансови отчети в Интернет сайтове или икономически издания.
Предприятия, които са от типа малки дружества, ползват облекчен режим относно своята отчетност и те трябва да публикуват следното – отчет за приходната и разходната част за целия предходен период, който се разглежда; отчет за финансовото им състояние; доклад за одита, който е извършен; годишен доклад за дейността.

Освен изредените в предходното изречение документи, предприятията, които не ползват такъв облекчен режим на отчетност, трябва също да предоставят и отчет за паричните движения, пояснителни приложения, както и отчет за собствения капитал и промените, които са свързани с него, и също така да изпълнят своето задължение да публикуват годишните си финансови отчети според указания ред за това.
При неспазване на законовия срок за публикуване, или при пропускане да се направи такъв финансов отчет глобите варират от 200 до 3000 лв.